Yönetmelikler

Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği

Asansör işletme ve bakım yönetmeliği

Atıkların düzenli depolanmasına dâir yönetmelik

Belediye itfâiye yönetmeliği

Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik

Çevre denetimi yönetmeliği

Çevre izin ve lisans yönetmeliği

Çevresel etki değerlendirilmesi yönetmeliği

Çevresel gürültü kontrol yönetmeliği

Elektrik piyasası talep tahminleri hakkında yönetmelik

Elektrik piyasası dengeleme ve uzlaştırma yönetmeliği

Elektrik piyasası lisans yönetmeliği

Elektrik piyasası tüketici hizmetleri yönetmeliği

Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretim yönetmeliği

Endüstri bölgeleri yönetmeliği

Enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasına dair yönetmelik

Haziyene, katma bütçeli kuruluşlara, belediyelere veya il özel idarelerine ait arâzi veya arsaların gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz devrine ilişkin yönetmelik

Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliği

İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik

Madencilik faaliyetleri izin yönetmeliği

Organize sanayi bölgeleri uygulama yönetmeliği

Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz tahsisine ilişkin yönetmelik

Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin gerçek veya tüzel kişilere tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisine dair yönetmelik

Organize sanayi bölgelerinin elektrik piyasası faaliyetlerine ilişkin yönetmelik

OSB yer seçimi yönetmeliği

Mekânsal planlar yapım yönetmeliği

Sığınak yönetmeliği

Su kirliliği kontrolü yönetmeliği

Sulak alanların korunması yönetmeliği

Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri yönetmeliği

Atık yönetimi yönetmeliği

Tehlikeli maddelerin su ve çevresinde neden olduğu kirliliğin kontrolü yönetmeliği

Teknoloji geliştirme bölgeleri uygulama yönetmeliği

Yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliği

Yatırım alanlarının belirlenmesine dâir yönetmelik