Kanunlar

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu

2981 Sayılı Îmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Hakkında Kanun

3065 Sayılı KDV Kanunu

3093 Sayılı TRT Kurumu Gelirleri Kanunu

3624 Sayılı KOSGEB Kanunu

394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu

4264 Sayılı Tabii Âfetlerden Zarar Görenlerin, Gelir, Kurumlar ve Geçici Vergilerinin Terkini Hakkında Kanun

4369 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve KDV Kanunu

4562 Sayılı OSB Kanunu

4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve KDV Kanunundaki Değişiklik Yapılması Hk. Kanun

4737 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu

492 Sayılı Harçlar Kanunu

5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdâmın Teşvîki Hakkında Kanun

5174 Sayılı TOBB Kanunu

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

5217 Sayılı Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

5237 Sayılı TCK Kanunu Çevre Îmar Kirliliği

5302 Sayılı İl Özel İdâresi Kanunu

5393 Sayılı Belediye Kanunu

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu

6223 Sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun

6361 Sayılı Finansal Kirâlama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

6948 Sayılı Sanayi Sicili Kanunu